Logo

Gospoda Bałtycka

W ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, obojętnego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Został zrealizowany projekt:

„Zakup sprzętu gastronomicznego w celu wprowadzenia nowych produktów do sprzedaży.”

Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa.

Całkowity koszt projektu: 63 307,17 zł Brutto

Kwota dofinansowania EFMR : 25 219,00 zł

Cel operacji:

Rozwój przedsiębiorstwa w zakresie usług gastronomicznych w Darłowie  poprzez zakup sprzętu umożliwiającego wprowadzenie do sprzedaży takich wyrobów jak: gofry z dodatkiem bitej śmietany oraz świeżych owoców, naleśniki, napoje ze świeżych owoców własnej produkcji, kawę z ekspresu. Pozwoli to na utworzenie nowego miejsca pracy w sezonie letnim.

Zakupiony sprzęt w ramach projektu:

Zmywarka przemysłowa 460x600x720

Demineralizator wody

Ekspres automatyczny do kawy poj. zbiornika 3,5l, zbiornik na kawę 600g.

Zlewozmywak 1-k 1400x600x850,

Dystrybutor chłodzony do napojów 2x12l, nadblatowy, 360x70x570

Stó chłodniczy 2 drzw. Z nadstawką na poj. 900x700x1070

Naleśnikarkaokr. el. Moc 3,6 kw

Półka wisząca 1800×400, ze stali nierdzewnej

Lada chłodnicza 600x725x1400

Nadstawka chłodnicza ze stali nierdzewnej  poj. 5xGN 1/4, 1200x335x435mm

Gofrownica mała kratka

Automat do ubijania śmietany poj. 2l 230x440x390mm

Naświetlacz szufladowy nierdzewny na 30 jaj 360x530x245mm

 

Zapytanie ofertowe: Zakup 10-ciu jachtów żaglowych typu Optymist

Zapytanie  ofertowe

Prosimy o ofertę zakupu 10  sztuk nowych jachtów żaglowych Optymist o następujących parametrach.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Baltic Marine Zygmunt Paruzel

 1. Pomorska 1/1
  76-150 Darłowo
  NIP:6691064246

REGON: 008201643

 1. Podstawowe parametry:

1-kadłub powinien być wykonany z żelkotu w kolorze białym

2-wykonany w technologii regatowej

3 – wyposażony w okucia ze stali nierdzewnej

III. Wyposażenie dodatkowe:

 • Maszt kompletny z osprzętem, talia grota komplet
 • balony wypornościowe
 • płetwa mieczowa
 • płetwa sterowa z rumplem i przedłużką
 • żagiel szkoleniowy z oknem
 • wózek transportowy
 1. Kryteria przy wyborze oferty, którymi będzie się kierował zamawiający, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem oceny ofert.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający stosować będzie kryterium ceny – 60% (waga), kryterium dostępność serwisu odległość 40% (waga), oraz wysokość gwarancji 30% (waga)

1.Do oceny ofert w kryterium cena będzie przyjęty następujący algorytm:

wartość najniższa X  60%  X  100%  = ilość uzyskanych punktów w kryterium
wartość badana

 

 

W powyższym kryterium, oferta wykonawcy może uzyskać maksimum 60 punktów.

 1. W kryterium dostępność autoryzowanego serwisu technicznego:

– odległość większa  niż 500km – 10 pkt

– odległość powyżej 200 km i nie większa niż 500 km – 20 pkt

– odległość  nie większa niż 200 km – 30 pkt

 1. W kryterium gwarancja:

– nie więcej niż 12 miesięcy – 10 pkt

– powyżej  12 miesięcy – 20 pkt

 1. Termin składania ofert.

Nieprzekraczalny termin składania ofert: do 31 marca 2019 r.

 1. Miejsce składania ofert.

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@darlowosail.com

VII. Przesłanki wyłączenia wykonawców.

Z możliwości udzielenia zamówienia wyłączone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynność związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej  lub spółki osobowej
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów w akcji
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Postępowanie o wybór wykonawcy podlegać będzie unieważnieniu w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.