Logo

Zapytanie ofertowe: samochód terenowy typu pick-up

Zapytanie  ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu pick-up o napędzie 4×4 z reduktorem, do przewozu 5 osób wraz z kierowcą.

 

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Baltic Marine Zygmunt Paruzel

 1. Pomorska 1/1
  76-150 Darłowo
  NIP:6691064246

REGON: 008201643

II.Specyfikacja techniczna samochodu:

 1. Układ napędowy na oś przednią lub tylną z dołączanym napędem na drugą oś:

– Układ silnika                                                              rzędowy

– Rodzaj silnika                                                                        diesel

– Pojemność silnika (cm3)                                             min. 1800 – max 3000

– Moc maksymalna (kW)                                               min. 110

– Skrzynia biegów                                                         automatyczna

– Emisja spalin                                                             min. Euro 6

– Emisja CO2 (g/km)                                                    max. 235

 

 1. Nadwozie 4 drzwiowe z podwójną kabiną:

– Rozstaw osi (mm)                                                      3000 – 3200

– Całkowita długość pojazdu

według krawędz zderzaków (mm)                                 5200 – 5400

– Szerokość pojazdu bez lusterek (mm)                         1790 – 2000

 

 1. Zawieszenie:

– Zawieszenie przednie                                                 podwójne wahacze przednie

– Zawieszenie tylne                                                       wielowahaczowe ze sprężynami

śrubowymi lub resor piórkowy

 1. Hamulce:

– Oś przednia                                                               tarczowe

– Oś tylna                                                                    tarczowe lub bębnowe

III. Wyposażenie dodatkowe :

 1. – Hak holowniczy
 2. – Blokada tylnego mechanizmy różnicowego
 3. – Wspomaganie kierownicy
 4. Kryteria przy wyborze oferty, którymi będzie się kierował zamawiający, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem oceny ofert.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający stosować będzie kryterium ceny – 60% (waga), kryterium dostępność serwisu odległość 40% (waga), oraz wysokość gwarancji 30% (waga)

1.Do oceny ofert w kryterium cena będzie przyjęty następujący algorytm:

wartość najniższa X  60%  X  100%  = Ilość uzyskanych punktów w kryterium
wartość badana

 

 

W powyższym kryterium, oferta wykonawcy może uzyskać maksimum 60 punktów.

 1. W kryterium dostępność autoryzowanego serwisu gwarancyjnego:

– odległość większa  niż 500km – 10 pkt

– odległość powyżej 200 kmi nie większa niż 500 km – 20 pkt

– odległość  nie większa niż 200 km – 30 pkt

 1. W kryterium gwarancja:

– nie więcej niż 12 miesięcy – 10 pkt

– powyżej 12 miesięcy – 20 pkt

 1. Termin składania ofert.

Nieprzekraczalny termin składania ofert: do 31 marca 2019 r.

 1. Miejsce składania ofert.

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:info@darlowosail.com

VII. Przesłanki wyłączenia wykonawców.

Z możliwości udzielenia zamówienia wyłączone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynność związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej  lub spółki osobowej
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów w akcji
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Postępowanie o wybór wykonawcy podlegać będzie unieważnieniu w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa:


Nasi Partnerzy:
Karol Zagórski © 2014