Logo

Zapytanie ofertowe: Jednostka motorowa typu RIB z silnikiem

Zapytanie  ofertowe

Prosimy o ofertę na nową jednostkę  motorową typu RIB z silnikiem o następujących parametrach.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Baltic Marine Zygmunt Paruzel

 1. Pomorska 1/1
  76-150 Darłowo
  NIP:6691064246

REGON: 008201643

 

 1. Parametry podstawowe:

1-moc silnika 40 KM

2-długość kadłuba od 4,5 m do 5 m

3-kadłub – laminat kolor biały

4- materiał pływający HYPALON kolor niebieski

5- konsola środkowa typu jackey

6- kategoria budowy CE – C

III. Wyposażenie dodatkowe:

 • silnik z osprzętem elektrycznym startem (akumulator, manetka, kierownica, sterociągi)
 • zbiornik paliwa 25 l przenośny
 • pompka zęzowa
 1. Kryteria przy wyborze oferty, którymi będzie się kierował zamawiający, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem oceny ofert.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający stosować będzie kryterium ceny – 60% (waga), kryterium dostępność serwisu odległość 40% (waga), oraz wysokość gwarancji 30% (waga)

wartość najniższa X  60%  X  100%  = Ilość uzyskanych punktów w kryterium
wartość badana

1.Do oceny ofert w kryterium cena będzie przyjęty następujący algorytm:

 

 

W powyższym kryterium, oferta wykonawcy może uzyskać maksimum 60 punktów.

 1. W kryterium dostępność autoryzowanego serwisu technicznego:

– odległość większa  niż 500km – 10 pkt

– odległość powyżej 200 km i nie większa niż 500 km – 20 pkt

– odległość  nie większa niż 200 km – 30 pkt

 1. W kryterium gwarancja:

– nie więcej niż 12 miesięcy – 10 pkt

– powyżej  12 miesięcy – 20 pkt

 1. Termin składania ofert.

Nieprzekraczalny termin składania ofert: do 31 marca 2019 r.

 1. Miejsce składania ofert.

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:info@darlowosail.com

VII. Przesłanki wyłączenia wykonawców.

Z możliwości udzielenia zamówienia wyłączone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynność związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej  lub spółki osobowej
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów w akcji
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Postępowanie o wybór wykonawcy podlegać będzie unieważnieniu w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa:


Nasi Partnerzy:
Karol Zagórski © 2014